Contact 2019-11-05T21:02:40+00:00

CONTACT

StoryDoc
Telefoon:     +31 6 3498 2593 (Willemijn Steenbakkers)
Email:    info@storydoc.nl

INTERESSE? KIES UW FILMPAKKET OF STEL UW VRAAG

NAAM:

E-mail:

TEL. NR.:

UW BERICHT

StoryDoc
Telefoon:     +31 6 3498 2593 (Willemijn Steenbakkers)
Email:    info@storydoc.nl

NEEM CONTACT OP

NAAM:

E-mail:

TEL. NR.:

UW BERICHT

StoryDoc is onderdeel van: Music Art and Media Network. Geboren vanuit de visie dat een interdisciplinaire samenwerking tussen kunstenaars, componisten en filmmakers een creatieve meerwaarde vormt voor een uniek product.

Music art and Media Network

KvK nr: 61334480
BTW nr: NL 1296.76.445.B02

http://www.mamn.nl


Klik hier voor onze LEVERINGSVOORWAARDEN

Klik HIER voor ons PRIVACYBELEID

Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STORYDOC

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
1.1 Door verlening van een opdracht aan StoryDoc verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van StoryDoc en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en StoryDoc opgenomen wordt.
1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen StoryDoc en de opdrachtgever waarop StoryDoc deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Uitvoering opdracht door StoryDoc
2.1 StoryDoc zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.
2.2 Nadat de offerte is ondertekend zal StoryDoc de opdracht gaan uitvoeren.
2.3 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. In geval van overschrijding van enige termijn zal StoryDoc en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg met elkaar treden.
2.4 Na aflevering van de filmproductie, heeft de opdrachtgever recht op 1 gratis correctie ronde BINNEN 1 WEEK NA LEVERING VAN DE FILM! Dit houdt in kleine wijzigingen. Is de opdrachtgever niet blij met het resultaat en moet de video opnieuw worden ge­edit dan brengt dit kosten met zich mee. Onder kleine correcties vallen ( spelfouten, shot wissels, teksten, kleuren etc ) Wanneer dit meer dan 2 arbeidsuren gaat duren, worden er kosten in rekening gebracht.
2.5 Het door ons gefilmde ruwe beeldmateriaal blijft te allen tijde eigendom van StoryDoc, tenzij anders is overeengekomen.
2.6 StoryDoc neemt de reiskosten op zich indien de opdracht plaatsvindt binnen de Nederlandse grenzen. Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor een opdracht in het buitenland geldt dat de vlucht­ en verblijfskosten voor rekening komen van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever
3.1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan StoryDoc alle noodzakelijke informatie, documenten, foto’s, filmbeelden en andere zaken binnen de onderling afgesproken termijn.
3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft StoryDoc het recht de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
3.3 Opdrachtgever heeft het recht om gedurende de periode voorafgaand aan 48 uur voor aanvang van de betreffende afspraak afspraken af te zeggen, te verplaatsen of te veranderen. Indien dit binnen48 uur gebeurt, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de opdrachtgever.

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders vermeld op de betreffende pagina.
4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum betalen. (tenzij anders overeengekomen). Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.
4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (incasso)kosten voor rekening van de opdrachtgever.
4.4 Voor het vervaardigen van film geldt een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag tenzij door beide partijen een andere overeenkomst hierover is aangegaan. Na goedkeuring en aflevering van de film ontvangt de opdrachtgever een tweede factuur met het restantbedrag. Het restantbedrag dient binnen de betalingstermijn op de factuur te zijn voldaan.
4.5 Ingeval van overlijden van de opdrachtgever, zal de betalingsverplichting overgaan op de tweede contractant/ondergetekende.

Artikel 5: Auteursrechten
5.1 Het auteursrecht op muziek, beeld en visuele ontwerpen vervaardigd door StoryDoc is te allen tijde eigendom van StoryDoc of diens licentiegevers. Al het door de opdrachtgever ingestuurde materiaal blijft vanzelfsprekend eigendom van de opdrachtgever.
5.2 StoryDoc behoudt het recht haar logo en/of de naam ‘StoryDoc’ te vermelden op de film. Bovenstaand zal geschieden in respect voor de film en de inhoud hiervan.
5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StoryDoc en/of diens licentiegever de door StoryDoc aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.
5.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StoryDoc de door StoryDoc geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.
5.5 StoryDoc levert films die bestemd zijn voor vertoning in privé kringen. D.w.z. dat publiekelijke openbaarmaking hiervan te allen tijde verboden is, tenzij tussen beider partijen anders is overeengekomen.
5.6 Indien tussen beide partijen een ander verspreidingsgebied dan privégebruik is overeengekomen en in geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
5.7 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van StoryDoc door StoryDoc aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
5.8 Auteursrechtelijke muziek welke wordt gebruikt bij films is alleen toegestaan binnen huiselijk gebruik. StoryDoc is niet verantwoordelijk als opdrachtgever toch dergelijk materiaal distribueert via bijv. social media kanalen. Dit is dus verboden. Op het moment dat men een dergelijke productie openbaar wilt maken dient opdrachtgever rekening te houden met andere prijzen in verband met BUMA/STEMRA rechten. Voor kosten voor bijvoorbeeld bestaand repertoir toegevoegd aan uw film, welke voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, verwijzen wij u naar de buma/stemra website.

Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling
6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan StoryDoc. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat StoryDoc in staat is adequaat te reageren.
6.2 Indien een klacht gegrond is, zal StoryDoc de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van StoryDoc
7.1 StoryDoc is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan StoryDoc zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
7.2 Iedere aansprakelijkheid van StoryDoc voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. StoryDoc is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door StoryDoc gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij StoryDoc heeft gemeld.

Artikel 8: Overmacht
8.1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend indien er sprake is van overmacht. Beide partijen zullen in redelijk overleg tot een oplossing komen.

Artikel 9: Vrijwaring
9.1 StoryDoc vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom indien opdrachtgever zich houdt aan het door beide partijen overeengekomen verspreidingsgebied.
9.2 De opdrachtgever vrijwaart StoryDoc voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten etc, waarvan StoryDoc het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

Artikel 10: Geschillen
10.1 De rechter in de vestigingsplaats van StoryDoc is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft StoryDoc het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
10.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11: Toepasselijk recht
11.1 Op elke overeenkomst tussen StoryDoc en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
12.1 Deze voorwaarden zijn op te vragen op (te downloaden van) de website StoryDoc.nl.
12.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
12.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden van rechtswege nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. StoryDoc en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 13: Annulering opdracht:
13.1 Indien u wilt annuleren met een geldige aantoonbare reden, worden alleen de gemaakte kosten in rekening gebracht.

StoryDoc. All rights reserved. © 2018

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

StoryDoc is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

StoryDoc is onderdeel van: Music Art and Media Network
KvK nr: 61334480
BTW nr: NL 1296.76.445.B02
email: info@storydoc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
StoryDoc verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Waarom wij persoonsgegevens verwerken.
StoryDoc verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren.
StoryDoc bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht is ( 7 jaar i.v.m. belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden.
StoryDoc verkoopt of verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij hiervoor een aparte overeenkomst met u is opgemaakt. StoryDoc sluit met externe partijen die onze gegevens kunnen inzien of verwerken een overeenkomst inzake ons privacy beleid aangaande uw vertrouwelijke gegevens.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door middel van het sturen van een e­mail naar info@storydoc.nl met daarin nieuwe, gewijzigde gegevens of het verzoek om verwijdering.

Waarborgen van uw privacy 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze  verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op al  onze diensten. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het  privacybeleid van andere websites en/of bronnen of andere initiatieven op social media. Als  u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van  misbruik, neem dan contact op met StoryDoc via info@storydoc.nl.